Spar skatt i januar og unngå senere skattefeil

15.12.2016

Husk å sjekke tallene i lønns- og trekkoppgaver og diverse årsoppgaver fra banker o.l., slik at du unngår feil på skatteoppgjøret!

Spar skatt i januar og unngå senere skattefeil

I løpet av januar kommer lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver, biarbeidsgiver og trygdekontor, samt årsoppgavene fra barnehage, skolefritidsordning, bank og finansinstitusjoner, forsikringsselskap mv. Det kan være hensiktsmessig å foreta kontroll av dette. Feil tall i dokumentene i januar betyr feil i selvangivelsen i april og i skatteoppgjøret i juni.

Her er de vanligste feilene:

 • Skattefri refusjon av utgifter er registrert som skattepliktig lønn (f.eks. utlegg og godtgjørelser ved reiser).
 • Registrering av feil tall (f.eks. feil i barnehageutgifter, manglende fellesgjeld i borettslaget mv.).
 • Manglende registrering (f.eks. manglende lønns- og trekkoppgave fra biarbeidsgiver).

Årsaken til at det er viktig med kontroll av disse oppgavene allerede nå i januar er at dette er grunnlaget for selvangivelsen som kommer i april. Ved korrigering av feil på nåværende tidspunkt blir beløpene i selvangivelsen korrekt. Det kan være enklere å foreta korrigering av dokumentene enn å endre selvangivelsen ved senere anledning. Ved identifisering av feil må det sendes skriftlig krav om retting til arbeidsgiver, barnehage, bank mv. og det kan være fornuftig å være oppmerksom på om rettingen har kommet med ved gjennomgang av selvangivelsen i april.

Som skatteyter skal du vil motta følgende opplysninger innen utgangen av januar:

 • Arbeidsgiver og biarbeidsgiver: Lønn, godtgjørelser, forskuddstrekk mv.
 • NAV: Trygd som er utbetalt, forskuddstrekk mv.
 • Bank: Renteinntekter, bankinnskudd, rentekostnader, bankgjeld, gebyrer, bekreftelse på innskuddet på BSU-konto for 2016, barnas renteinntekter og bankkonto mv.
 • Aksjer, aksjefond og obligasjonsfond: Antall aksjer og andeler, formuesverdi, mottatt utbytte og renter, mellomværende med aksjeselskapet, rentekostnader og/eller renteinntekter på mellomværende med aksjeselskapet mv.
 • Livsforsikring: Skattepliktig avkastning, formuesverdi, renter, utbetaling mv.
 • Pensjonsforsikring: Innbetaling for IPS for 2016, sparebeløp, formuesverdi, premiefond mv.
 • Forsikring: Utbetalinger for 2016 for person- eller tingskade, renteinntekter mv.
 • Borettslag, boligsameie og boligaksjeselskaper: Andel av felleskostnader, felles gjeld og felles formue samt ligningsverdi på boenheten mv.
 • Skolefritidsordning (SFO) og barnehage: Betalt beløp for 2016.
 • Fagforening: Betalt kontingent for 2016.
 • Gaver til organisasjoner: Innbetalt beløp på over NOK 500.

Den enkelte skattyter må være oppmerksom på at samtlige oppgaver som er aktuelle blir mottatt (samt foreta etterlysing av de oppgavene som mangler) og at opplysningene som er angitt er korrekte.

Spar skatt i januar og unngå senere skattefeil