Skattemessig fradrag for tap på fordringer

Skattemessig fradrag for tap på utestående krav gis ikke med mindre tre grunnleggende vilkår er innfridd.

Skattemessig fradrag for tap på utestående krav gis ikke med mindre tre grunnleggende vilkår er innfridd.

Vurderingene er i utpreget grad skjønnsmessige og knytter seg til følgende tre vilkår:

  1. skatteyter må drive næringsvirksomhet i skattelovens forstand
  2. kravet må ha tilstrekkelig tilknytning til denne virksomheten
  3. tapet må være endelig konstatert

Hva er virksomhet?

Virksomhetskravet innebærer at aktiviteten som utøves, har vært av en viss varighet og av et visst omfang. Videre må aktiviteten være av økonomisk karakter og egnet til å gå med overskudd.

Tilknytningskravet

Ifølge reglene må det også foreligge en særlig og nær tilknytning mellom den fordringen det kreves tapsfradrag for, og skattyterens egen virksomhet. Fordringer som oppstår i den ordinære virksomheten, vil oppfylle vilkåret om særlig og nær tilknytning til virksomheten. Kundefordringer og fordringer oppstått ved salg av driftsmidler er typiske eksempler.

Er det ytet lån eller stilt garanti fra en aksjonær eller fra et søsterselskap, er spørsmålet mer åpent og vurderingen vanskeligere og mer sammensatt.

Fradragsrett vil imidlertid kunne foreligge også i slike tilfeller dersom hovedformålet med fordringen har vært å fremme egen virksomhet, for eksempel gjennom å skaffe kunder, oppdrag, tilgang til forretningslokaler eller leveranse av varer.

Har hovedformålet derimot kun vært å oppnå avkastning på kapitalen (passiv kapitalavkastning), anses ikke tapet for å ha en særlig og nær tilknytning til virksomheten og er dermed heller ikke fradragsberettiget.

Utfallet av Skatteetatens avgjørelser beror på en vurdering av det konkrete faktum i den enkelte sak. Dersom den faktiske og konkrete vurderingen viser at fordringen har oppstått for at kreditor skulle oppnå forretningsmessige fordeler, eller at det foreligger sterk integrasjon mellom debitor- og kreditorselskapets virksomheter, vil det være grunnlag for fradragsrett.

Realisasjonskravet

Realisasjonskravet innebærer at et tap først er fradragsberettiget når tapet er endelig konstatert. En utestående fordring anses som endelig tapt når:

  • foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves
  • fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og at det har vært utøvet slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier
  • offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller vil gi fordringen dekning
  • fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart tapt

I hvilket inntektsår er tapet realisert?

Når det gjelder vurderinger av om realisasjonskravet er oppfylt ved et årsskifte, og dermed gir fradragsrett dette inntektsåret, eller om det først gis fradragsrett året etter, er det antatt at hvis et tap er ansett endelig tapt innen selvangivelsesfristen, kan tapet sannsynligvis anses fradragsberettiget i det inntektsåret selvangivelsen omfatter.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024