Renter på lån fra person til selskap beskattes hardere enn andre renteinntekter

Når en personlig skattyter gir et lån til et selskap, vil renteinntektene på lånet bli beskattet høyere enn andre renteinntekter. Ekstraskatten rammer lånerenter som overstiger skjermingsrenten.

Når en personlig skattyter gir et lån til et selskap, vil renteinntektene på lånet bli beskattet høyere enn andre renteinntekter. Ekstraskatten rammer lånerenter som overstiger skjermingsrenten.


Hvor høy lånerente en kan ta uten at bli ekstrabeskattet, er avhengig av den til enhver tid gjeldende skjermingsrenten. Skjermingsrenten fastsettes forskuddsvis seks ganger i året, gjelder for to måneder og kunngjøres av Skatteetaten.

Ønsker man å unngå denne ekstraskatten, kan det med andre ord ikke avtales høyere rente på lånet enn skjermingsrenten. Du kan til enhver tid sjekke hva renten er på Skatteetatens nettsider.

Reglene rammer lån fra personlig skattyter til aksjeselskap, allmennaksjeselskap og likestilt selskap som er omfattet av skatteloven § 10-1. Bestemmelsene gjelder også utbetaling av renter fra deltakerlignet selskap.

Legitimt formål

Reglene er gitt for å motvirke tilpasning ved at for eksempel en personlig aksjonær låner penger til selskapet og mottar høye renter i stedet for å ta ut utbytte.

Men det kan være helt legitimt å ønske å tilføre selskapet ditt likviditet uten samtidig å øke aksjekapitalen. Et slikt lån kan være ordinært, eller det kan være såkalt ansvarlig. Et ansvarlig lån kjennetegnes ved at det står tilbake for andre lån dersom selskapet skulle gå konkurs.

Ansvarlige lån kan gjøre det lettere å få ordinære lån fra andre långivere, da ordinære lån vil ha bedre prioritet, selv uten sikkerhet. Men å velge et ansvarlig lån fordrer selvsagt at man først overveier hva den økte risikoen for tap som et slikt lån innebærer kan bety for långiveren.

Viktig å formalisere låneavtalen

Et slikt lån fra personlig skattyter til et selskap bør formaliseres ved at det skrives en låneavtale som begge parter signerer. Avtalen bør beskrive hvilken rente som skal betales på lånet, samt omfatte en plan om tilbakebetaling.

Opplysninger om lånet kan den personlige långiveren selv oppgi i skattemeldingen på RF-1070, som er et hjelpeskjema for beregning av merskatten som skal inn i skattemeldingen under post 3.1.3. Lånet skal føres i selskapets regnskaper på lik linje med andre lån.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024