Plassering av inntekter og kostnader i riktig periode (periodisering)

Å plassere inntektene og kostnadene i riktig periode kalles å periodisere/periodisering.

Å plassere inntektene og kostnadene i riktig periode kalles å periodisere/periodisering.


Et regnskap skal vise faktiske inntekter og kostnader i regnskapsperioden. Før det lages et regnskap må man derfor periodisere inntekter og kostnader.

Typiske eksempler på periodiseringsposter er avskrivninger, husleie, forsikringspremie, renter, feriepenger, arbeidsgiveravgift, endringer i varelageret og påløpte men ikke utfakturerte inntekter.

I hovedsak skilles det mellom to typer periodiseringer; tidsavgrensninger og beholdningsendringer.

Tidsavgrensninger

I regnskapet må man skille mellom kostnader og betalingsforpliktelser eller utgifter. Betalingsforpliktelser er det man skal betale for varer og tjenester, mens kostnadene er de deler av betalingsforpliktelsene som er forbrukt i den aktuelle regnskapsperioden.

Under føringen av regnskapet skal transaksjonene fortløpende bokføres når de finner sted. Slike kostnadskonti må derfor korrigeres før regnskapet avsluttes, slik at de viser kostnader i perioden i stedet for betalingsforpliktelser. Det kan også være aktuelle kostnader som hører til i regnskapsperioden, men som man ved periodens utløp ennå ikke er fakturert for.

I regnskap skilles det mellom påløpte inntekter (forskuddsregistrerte inntekter), 
forskuddsbetalte inntekter (etterskuddsregistrerte inntekter), påløpte kostnader (etterskuddsregistrerte kostnader) 
og forskuddsbetalte kostnader (forskuddsregistrerte kostnader).

Beholdningsendringer

Varekjøp som foretas i løpet av året, registreres vanligvis på en kostnadskonto i resultatregnskapet. Imidlertid er det varekostnaden og ikke varekjøpet som skal fradragsføres i resultatregnskapet. Varekjøpet som er registrert i resultatregnskapet, må derfor korrigeres for endringer i varebeholdningen (økning eller nedgang i perioden). Når varekjøpet er korrigert for beholdningsendringen, fremkommer varekostnaden.

Varelageret skal telles innen 31 desember. Les om varetelling her.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024