Hva skal være med i det årlige resultatregnskapet?

Loven krever at det utarbeides et resultatregnskap; det vil si den delen av en virksomhets årsregnskap som gir oversikt over årets inntekter og kostnader, delresultater og totalt årsresultat.

Loven krever at det utarbeides et resultatregnskap; det vil si den delen av en virksomhets årsregnskap som gir oversikt over årets inntekter og kostnader, delresultater og totalt årsresultat.


Årsregnskapet er en spesifisert oversikt over resultatet av virksomheten den regnskapspliktige har drevet i et regnskapsår, og forteller om virksomhetens økonomiske stilling (balanse) ved utløpet av regnskapsåret. Alle aksjeselskap, og de fleste næringsvirksomheter, er regnskapspliktige.

Detaljerte spesifikasjoner

Detaljerte bestemmelser om årsregnskap finnes i Regnskapsloven. Bestemmelsene omfatter både oppstillingsplan og en rekke detaljer om spesifikasjoner, vurdering av eiendeler og informative noter for nærmere forklaring av regnskapstall. Loven skiller mellom kravene til store og små foretak.

Grundige redegjørelser i noter

For en rekke av postene som inngår i resultatregnskapet eller balansen, skal det i noter gis spesifikasjoner og/eller tilleggsopplysninger som redegjør for hvordan beløpet er fremkommet, hvilken vurdering som ligger til grunn for verdifastsettelsen osv.

Hvis et aksjeselskap er morselskap i et konsern, skal konsernresultatregnskap og konsernbalanse fremlegges samtidig med morselskapets eget årsregnskap. Konsernets resultatregnskap skal særskilt vise konsernets resultat etter fradrag for interngevinster og utbytte som er utdelt mellom selskapene.

Konsernbalansen skal særskilt vise konsernets egenkapital etter fradrag for gjensidig aksjebesittelse, og for aksjer i datterselskap som ikke eies av et konsernselskap.

Resultatregnskapet

Resultatregnskapet tar utgangspunkt i regnskapsperiodens utgående balanse. Det vil si saldobalansen av alle posteringer på de ulike kontiene.

Resultatregnskapet skal gi en totaloversikt over alle transaksjoner og konteringer som er gjort i regnskapsperioden. I regnskap skiller man mellom balanse (eiendeler, egenkapital og gjeld) og resultat (driftsinntekter/driftskostnader).

Oppstilling av resultatregnskap:

+ Salgsinntekt
+ Annen driftsinntekt
– Varekostnad
– Annen driftskostnad
+ Renteinntekt
– Rentekostnad
___________________________________________
= Årsresultat
___________________________________________

Hva som er relevant å ta med i et resultatregnskap, hvor mange detaljer man skal legge inn i rapporten og hvor spesifiserte notene skal være, vil variere.

Uansett er det hensiktsmessig å skille ut inntekter og kostnader som ikke er direkte knyttet til den årlige driften. Det kan for eksempel dreie seg om støtte, sponsorinntekter på inntektssiden og investeringer på kostnadssiden.

Notene kan brukes som en detaljrapport slik at de på en enkel og oversiktlig måte viser hvordan man er kommet frem til tallene i regnskapet.

Detaljert oppstillingsplan etter regnskapsloven

RESULTATREGNSKAP

 • salgsinntekt
 • annen driftsinntekt
 • varekostnad
 • endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
 • lønnskostnad
 • avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
 • nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
 • annen driftskostnad
 • driftsresultat
 • inntekt på investering i datterselskap
 • inntekt på investering i annet foretak i samme konsern
 • inntekt på investering i tilknyttet selskap
 • renteinntekt fra foretak i samme konsern
 • annen renteinntekt
 • annen finansinntekt
 • verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler
 • nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler
 • nedskrivning av finansielle anleggsmidler
 • rentekostnad til foretak i samme konsern
 • annen rentekostnad
 • annen finanskostnad
 • ordinært resultat før skattekostnad
 • skattekostnad på ordinært resultat
 • ordinært resultat

 

 • ekstraordinær inntekt
 • ekstraordinær kostnad
 • skattekostnad på ekstraordinært resultat
 • årsresultat

Postene kan i noen tilfeller slås sammen for å få et mer oversiktlig årsregnskap.

Balanse

 • eiendeler
 • anleggsmidler
 • immaterielle eiendeler
 • varige driftsmidler
 • Finansielle anleggsmidler
 • omløpsmidler
 • varer
 • fordringer
 • investeringer
 • bankinnskudd, kontanter og lignende

 

 • egenkapital og gjeld
 • egenkapital
 • innskutt egenkapital
 • opptjent egenkapital
 • gjeld
 • avsetning for forpliktelser
 • annen langsiktig gjeld
 • kortsiktig gjeld

Har du spørsmål om regnskap eller trenger råd eller veiledning i skatte- eller regnskapsrelatert sammenheng? Ta kontakt!

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024