Bokettersyn eller kontrollbesøk av skatteetaten

Skatteetaten foretar stadig bokettersyn for å kontrollere innberetning av lønns- og trekkoppgaver, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Skatteetaten foretar stadig bokettersyn for å kontrollere innberetning av lønns- og trekkoppgaver, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Feil eller mangler kan føre til endring av innberetning, arbeidsgiveravgift og skatt, eventuelt ansvar for unnlatt trekk og tilleggsavgift/tilleggsskatt.

Varsel om bokettersyn

Et bokettersyn begynner med at virksomheten får et varsel fra Skatteetaten om at det vil avholde bokettersyn. Det kan forekomme at virksomheten må besvare nærmere angitte spørsmål før kontrollen påbegynnes. Det gis gjerne en frist for å besvare spørsmålene. Deretter vil bokettersynsrevisor ta kontakt for å avtale tid for kontrollen.

Årsaken til bokettersynet kan være tilfeldig, et resultat av en såkalt bransjekontroll og innebærer ikke nødvendigvis at det foreligger mistanker om lovbrudd eller andre uregelmessigheter.

Uanmeldt bokettersyn

I noen tilfeller vil bokettersynsrevisor komme uanmeldt for å avholde bokettersyn. I slike tilfeller vil varsel om bokettersyn først overleveres når bokettersynsrevisor får kontakt med virksomhetens representant.

Klage på pålegg om å medvirke til bokettersyn

Det er adgang til å klage på pålegg om å medvirke til bokettersyn. Prosedyren er da at alt regnskapsmateriell forsegles. Det forseglede materialet kan tas med av bokettersynsrevisor, som oppbevarer dette til klagen er avgjort.

Gjennomføring av bokettersyn

Det første møtet i bokettersynet foregår gjerne i virksomhetens lokaler. Virksomhetens representant plikter å besvare spørsmål fra bokettersynsrevisor, og å gjøre tilgjengelig regnskapene, dokumenter og korrespondanse, herunder det som er lagret på pc. Bokettersynsrevisor kan endog ta med seg virksomhetens pc-er for speilkopiering.

I noen tilfeller kontrolleres hele regnskapet. I andre tilfeller begrenser kontrollen seg til enkelte poster. Et bokettersyn vil ofte ta for seg det siste eller de tre siste år, men kan utvides til å gjelde i inntil ti år.

Regnskapsfører kan opptre på virksomhetens vegne

Kontroller tar ofte sikte på å avdekke om regler om merverdiavgift og om regnskaps- og bokføringsreglene er overholdt. Dersom regnskapsførerers taushetsplikt oppheves, vil han eller hun kunne forholde seg til skatteetaten på vegne av virksomheten så lenge bokettersynet pågår.

Bokettersynsrapport

Når første møtet mellom bokettersynsrevisor og virksomheten representant er gjennomført, påbegynner bokettersynsrevisor sin gjennomgang av regnskaper, dokumenter, korrespondanse og lignende. Underveis vil det ofte oppstå spørsmål som må besvares.

Når bokettersynsrevisor har gjennomført bokettersynet, vil han utferdige en bokettersynsrapport, som oversendes virksomheten sammen med eventuelt varsel om endring av ligningen.

Virksomheten vil så få en frist til å komme med sine merknader til varslet om endring av ligningen. Deretter fatter Skatteetaten et vedtak i saken hvor eventuelle endringer i ligningen vil fremkomme.

Klage på vedtak

Et bokettersyn er ofte en langvarig prosess, og kan oppleves som krevende. For å unngå at Skatteetaten fatter gale beslutninger som igjen medfører at et fremtidig vedtak må påklages, er det viktig å gi korrekte og utfyllende svar på alle spørsmål som oppstår under bokettersynet.

Rettigheter og plikter

Før eller ved kontrollen skal kontrolløren:

 • uoppfordret vise legitimasjon
 • gi beskjed om formålet med besøket og hjemmel for kontrollen
 • orientere om opplysningsplikten og følgene av ikke å rette seg etter den
 • orientere om rett til å klage på pålegg om kontroll
 • orientere om rett til å ha med et vitne ved kontrollbesøk
 • avgjøre hvilken periode kontrollen skal foretas for, begrenset til ti år
 • ha taushetsplikt om alle opplysninger han/hun får kjennskap til under kontrollen

Ved kontrollen skal arbeidsgiver/arbeidsgivers representant:

Gi alle opplysninger og legge fram alle dokument av betydning for kontrollen
Stille til disposisjon utstyr og programvare som har med regnskapssystemet og regnskapsmaterialet å gjøre.

Den som får pålegg om å gi opplysninger eller legge fram dokumenter, kan klage over pålegget. En klage kan være skriftlig eller muntlig, og må settes fram innen 3 virkedager.
Kemnerkontoret kan ta klagen til følge, eller bringe den inn til behandling i Skatteetaten.

Det er forøvrig straffbart å ikke medvirke til kontroll.

Saksgang

Kemnerkontoret vurderer om de forhold kontrolløren har tatt opp i rapporten skal føre til:

 • ileggelse av ansvar for unnlatt skattetrekk
 • gebyr for for sent innleverte lønns- og trekkoppgaver
 • nekte godskriving av manglende innbetalt trekk eller
 • anmeldelse for brudd på aktuelle lover

Rapporten sendes til Skatteetaten i den aktuelle regionen. Det er skattemyndighetene som har hjemmel til å endre grunnlaget for arbeidsgiveravgift og skatt.

Skatteetaten vurderer om de forholdene som er tatt opp i rapporten skal føre til endring av arbeidsgiveravgift eller skatt for arbeidsgiver, eventuelt om det også skal gis bokføringspålegg. Det vurderes også om det skal ilegges tilleggsavgift/tilleggsskatt. I tillegg vurderes det om opplysningene i rapporten skal føre til endring av ligning for aksjonærer/ansatte.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2023