Arbeidstaker, frilanser eller næringsdrivende?

Utfører du lønnet arbeid, driver selvstendig næringsvirksomhet eller er det bare hobby?

Utfører du lønnet arbeid, driver selvstendig næringsvirksomhet eller er det bare hobby?

I praksis kan grensen være vanskelig å trekke. Hvis du skal eie dine egne driftsmidler, bestemmer arbeidstiden selv, har flere kunder over lengre tid, og tar en økonomisk risiko, driver du sannsynligvis næringsvirksomhet.

Skal du derimot arbeide for bare én oppdragsgiver som stiller utstyr til disposisjon og bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres, regnes du som ansatt hos oppdragsgiver.

Forhold som taler for at du driver selvstendig næringsvirksomhet:

 • Du har flere oppdragsgivere samtidig eller etter hverandre.
 • Oppdragsgiveren dekker ikke utgiftene dine i tillegg til arbeidsvederlag.
 • Du eier materialer og utstyr selv.
 • Du har egne driftsmidler og egne lokaler.
 • Du har egne ansatte.
 • Oppdraget omfatter bare ett bestemt arbeid som ikke er avgrenset i tid.
 • Du har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver.
 • Avregning skjer i fast beløp og ikke per tidsenhet.
 • Du har rett til å stille med andre medarbeidere enn deg selv personlig.
 • Oppdragsgiveren kan klage på arbeidsresultatet.
 • Oppdragsgiveren har ikke instruksjonsmyndighet over hvordan oppdraget skal utføres.

Listen er ikke fullstendig. Kriteriene som er listet opp, må sees i sammenheng. Det skal mye til for at du ikke driver egen næringsvirksomhet dersom alle forholdene listet opp over gjelder for deg. Hvorvidt man skal anses som selvstendig næringsdrivende, beror på en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Dette skillet gjelder ikke om aktiviteten drives gjennom et aksjeselskap.

Viktig å vite om den «ansatte» egentlig er selvstendig

Det er viktig at du er klar over om den som yter tjenester til virksomheten din gjør det som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Hvis vedkommende er arbeidstaker, skal du trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift.

Men hvis han eller hun er selvstendig næringsdrivende, skal vedkommende ha utbetalt beløpet som er opptjent i sin helhet og selv sørge for å betale skatter og avgifter.

Hvis den som jobber for deg eier sine egne driftsmidler, bestemmer arbeidstiden selv, har flere kunder og tar en økonomisk risiko, driver vedkommende sannsynligvis næringsvirksomhet. Hvis du er den eneste oppdragsgiveren, stiller utstyr til disposisjon og bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres, er det gjerne snakk om et arbeidsforhold.

Hva er en frilanser?

Den som mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt, er oppdragstaker, i noen bransjer kalt frilanser. Andre begreper er «ikke-ansatt lønnstaker» eller «lønnstaker utenfor tjenesteforhold».

Når du er oppdragsgiver for en frilanser, skal du trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift som i et vanlig lønnstakerforhold, men du har ikke noe sykepengeansvar. Også ellers har frilanseren færre rettigheter enn en som er ansatt. Vedkommende har ikke rett til feriepenger, ikke rettigheter som arbeidstaker i forhold til arbeidsmiljøloven og ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring.

Frilanseren skal heller ikke tas med i oppdragsgiverens tjenestepensjonsordning, men kan tegne egen spareordning.

Frilanseren får sykepenger fra NAV fra 17. sykefraværsdag, men kan få en bedre ordning, både ved sykdom og yrkesskade, gjennom frivillig tilleggsforsikring.

Når blir det næringsvirksomhet?

Noen aktiviteter har mer preg av hobby/fritidsvirksomhet enn av næringsvirksomhet. Hobby er skattefritt, mens næringsvirksomhet er skattepliktig. Forskjellen er helt avgjørende med henhold til hvordan du skal skattlegges, og hvorvidt du kan få fradrag for utgiftene. Hvis omfanget av virksomheten er liten, kan dette trekke i retning av at du driver en hobby.

For at aktiviteten skal anses som skattepliktig næringsvirksomhet, må den være av økonomisk karakter. Det vil si at aktiviteten må ha et innhold som gjør at den over tid er egnet til å gi overskudd. En aktivitet som kan være innbringende, vil altså være næringsvirksomhet selv om den går med tap de første årene.

Aktiviteten må ha et visst omfang og en viss varighet. Enkeltstående og mer tilfeldige oppdrag gjør deg vanligvis ikke til næringsdrivende i Skatteetatens øyne.

Hvis du er i tvil om hvordan en nyetablert aktivitet skal karakteriseres, bør du ta kontakt med Skatteetaten og legge fram alle opplysningene om aktiviteten. Dersom myndighetene mener at det er snakk om en hobby, får du ikke trukket fra utgiftene i oppstartsfasen, mens du beskattes som næringsdrivende når inntektene begynner å komme inn.

Det første året aktiviteten blir vurdert som næringsvirksomhet, kan du få godkjent inntil fem foregående år som oppstartsår for virksomheten, men det forutsetter at du kan dokumentere aktiviteten.

Merverdiavgift

Om aktiviteten oppnår en omsetning på 50 000 kroner i løpet av tolv måneder og har endret karakter fra hobby til næringsvirksomhet, må du ordne med registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Du skal etter registrering i Merverdiavgiftsregisteret legge til MVA på hele den første fakturaen som overskrider grensen.

I noen tilfeller har du mulighet for å forhåndsregistrere deg (registrering før beløpsgrensen passeres) eller for å motta tilbakegående avgiftsoppgjør (fradrag for inngående merverdiavgift på visse anskaffelser inntil tre år før registrering).

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024