Aksjeselskaper må ha revisor til attestasjoner

I aksjeloven er det krav om at revisor skal avgi attestasjoner ved selskapsrettslige disposisjoner, selv for selskap som ikke ellers er revisjonspliktige.

I aksjeloven er det krav om at revisor skal avgi attestasjoner ved selskapsrettslige disposisjoner, selv for selskap som ikke ellers er revisjonspliktige.

Aksjeselskaper må som følge av dette ha revisor til å avgi attestasjoner for følgende:

Tingsinnskudd

Det er krav i aksjeloven at det skal foretas utarbeidelse av redegjørelse fra styret når selskapet skal overta eiendeler. Ved stiftelse av aksjeselskaper der aksjer tegnes mot tingsinnskudd (f.eks. ved omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap) eller når det skjer kapitalforhøyelse ved aksjeinnskudd i annet enn penger vil det være krav om at revisor skal bekrefte redegjørelsen fra styret.

Fusjons- og fisjonsplaner

Det er krav i aksjeloven om at det skal foretas utarbeidelse av planer for transaksjoner som fusjon og fisjon. Revisor skal avgi bekreftelse på at fusjons- og fisjonsplanene oppfyller kravene i Aksjeloven.

Aksjekapital

Det er krav om at revisor eller bankforbindelse skal avgi bekreftelse på mottatt aksjeinnskudd ved stiftelse av selskapet og ved kapitalforhøyelse. Det er derfor ikke et krav at revisor må gi bekreftelse for aksjekapitalen.

Bundet egenkapital

Ved nedsettelse av aksjekapitalen er det krav om at revisor skal bekrefte at det er full dekning for selskapets bundne kapital (dvs. at aksjekapitalen ikke er lavere enn minimumskravet i aksjeloven) og bekrefte at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for kapitalnedsettelsen. Bekreftelse for bundet kapital vil også være aktuelt ved fisjon.

Transaksjoner med nærstående

Ved transaksjoner mellom selskapet og nærstående (dvs. aksjeeier, aksjeeiers selskap, styremedlem, daglig leder og lignende) er det krav i Aksjeloven om at styret foretar utarbeidelse av redegjørelse. Revisor skal bekrefte redegjørelsen fra styret.

Uttreden og utløsning

Ved uttreden og utløsning av aksjeeier skal transaksjonen i utgangspunktet foretas ved sletting av aksjene og kapitalnedsettelse. Dersom aksjene overtas av selskapet uten sletting og kapitalnedsettelse må den frie egenkapitalen overstige det vederlaget som ytes for aksjene. Revisor skal bekrefte at selskapets egenkapital er tilstrekkelig.

Kom i kontakt med en regnskapsfører

© Regnskapshjelp AS 2012-2024